Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Sandra Myslivcová IČ 76504590, DIČ CZ8858070529, se sídlem Na Výhledech 1424/6, 100 00 Praha 10, (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. 

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy. 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. 

2. Práva z vadného plnění 

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku). 

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

2.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

2.3. Ustanovení uvedená v čl 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používaní nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetím kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

2.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, (Kostelní Hlavno 202, Kostelní Hlavno – 294 76). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

2.5. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady a to bez zbytečného odkladu. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu dané součásti. 

2.6. Pokud prodávající nemůže vadu odstranit dle čl.2.5. má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad nebo na odstoupení od smlouvy. Pokud prodávající kupujícímu dodá nové zboží bez vad, hradí prodávající náklady spojené s dopravou. V případě odstoupení od smlouvy prodávající zašle zpět cenu zboží na bankovní účet, který kupující uvede jako účet pro vrácení peněz a to nejpozději do 14ti dnů ode dne uznání reklamace. 

2.7. Kupující má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc užívat pro opakovaný výskyt vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Toto právo může být uplatněno pouze v případě nákupu kupujícího - spotřebitele. 

2.8. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může prodávající poskytnout slevu v přiměřené výši. Prodávající může poskytnout slevu i v případě, že nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, věc opravit nebo nezjedná-li nápravu v přiměřené době. Toto právo má prodávající i v případě, že by kupujícímu zjednání nápravy činilo značné obtíže. 

2.9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. 

2.10. Prodávající nenese odpovědnost za vady, které byly způsobené nesprávným použitím, poškození neodbornou montáží nebo neodborným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. 

3. Průběh reklamace 

3.1. Reklamaci lze podat osobně přímo v provozovně, nebo ji zaslat balíkem na adresu provozovny poštou, či přepravní společností. 

Doručovací adresa: 
Vázací technika 
Kostelní Hlavno 202,  
294 76 Kostelní Hlavno 
tel: (+420) 777 91 91 38 

 3.1.1. V případě zaslání reklamace poštou, či přepravní společností žádáme o předešlé kontaktování a to buď telefonicky (+420) 777 91 91 38 a nebo za použití elektronické pošty a to na adrese: obchod@vazacitechnika.cz. 

 3.1.2. Pokud nedošlo k předešlému kontaktování, je nutné, aby zaslaný spolu s reklamovaným zboží i průvodní dopis s přesným popisem závady a platnými kontaktními údaji. Dále je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu, nebo alespoň číslo objednávky. Doporučujeme uvést i bankovní spojení pro případné vrácení peněz a adresu, kam má prodávající v případně výměny nebo vrácení opraveného zboží zaslat v případě, že se liší od původní adresy. Reklamované zboží musí být řádně očištěné. 

 3.1.3. Na žádost kupujícího lze v rámci uplatnění reklamace objednat ze strany prodejce svoz, pokud se jedná o objemné zboží, které nelze zaslat poštou, či přepravní společností.  

3.2. Prodávající má lhůtu, v případě kupujícího – spotřebitele, na vyřízení reklamace maximálně 30 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. V případě nákupu kupujícího - podnikatele (v objednávce je zadáno IČO) prodávající informuje do 30 dní o způsobu vyřízení reklamace, následně ji vyřídí v nejkratším možném termínu. 

3.2.1. Pokud kupující nedodá veškeré potřebné podklady pro vyřízení reklamace, nebude zahájeno reklamační řízení a to až do doby, dokud kupující tyto podklady nedodá. 

3.2.2. Prodávající je povinen si neprodleně chybějící podklady od kupujícího vyžádat. 

4. Vyřízení reklamace 

4.1. Prodávající neprodleně informuje kupujícího o uznání či neuznání reklamace. 

4.2. V případě, že je reklamace uznána, prodávající poskytne náhradu škody kupujícímu a to způsobem, na kterém se obě strany domluvily. 

4.3. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. 

4.3.1 Pokud není do této lhůty reklamace kupujícím převzata, bude prodávajícím účtováno skladné za uložení zboží ve výši 10,- Kč včetně DPH za každý další den. 

4.3.2 Pokud tato lhůta překročí lhůtu 6 měsíců, vyhrazuje si prodejce právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

JSME PŘÍMÝ VÝROBCE

Jsme přímý výrobce lanových, řetězových i textilních vázacích prostředků. Produkty upravíme na míru Vašim potřebám.

SPLŇUJEME PŘÍSNÉ NORMY

Všechny výrobky splňují příslušné normy ověřené pevnostními trhacími zkouškami.

POJIŠTĚNÍ 12 MILIONŮ

Váš náklad je v bezpečí, námi vyrobené vázací prostředky jsou pojištěny až do výše 12 milionů korun.

ODBORNÁ KONZULTACE ZDARMA

Nabízíme nadstandardní servis a poradenství.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše