OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti PROFI vázací technika s.r.o.
IČ: 21046808  DIČ: CZ21046808
vedeno u Městského soudu v Praze

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:

www.vazaci-technika.cz   

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodné spoločnosti PROFI vázací technika s.r.o. IČ: 21046808  (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváraná medzi predávajúcim a na druhej strane kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vazaci-technika.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
Spotrebiteľom je podľa §419 občianskeho zákonníka každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

Podnikateľ je podľa §420 občianskeho zákonníka (1) Kto samostatne vykonáva na vlastný účet zodpovednú zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť, tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, je považovaný so zreteľom k tejto činnosti za podnikateľa. (2) Pre účely ochrany spotrebiteľa a pre účely § 1963 sa za podnikateľa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.

Ako podnikateľ je považovaný ten kupujúci, ktorý vo svojej objednávke uvedie identifikační číslo.

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovenými obchodnými podmienkami

2. Užívateľský účet  

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môžu kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účtu a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet ďalej než rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje také informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a Slovenska. 

 3.4. V prípadoch, kedy je tovar doručovaný mimo územie ČR a SK, sú náklady spojené s balením a dodaním tovaru zdieľané na požiadavku.

3.5. Pre objednaný tovar vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.5.1. objednanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.5.2. spôsoby úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)

3.6. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačídko „potvrdiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“)

3.7. Predávající je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), keď je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti/platobnou kartou v prevádzke predávajúceho na adrese: Kostelní Hlavno 202, Kostelní Hlavno 294 76 ;
- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Keď nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.7.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia §2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení§ 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa želania kupujúceho alebo ak je u tovaru uvedené „na zákazku“. Odstúpiť od zmluvy nemožno ani v prípade metráží (oc. lana, reťaze, popruhy a povrazy).

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, spotrebiteľ má (nie podnikateľ) v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru a to v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v dobe uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedeným kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tím kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu a to bez zbytočného odkladu.

5.7. Predávajúci môže s tovarom poskytnúť kupujúcemu darček, darovacia zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, ostáva darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka v účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť poskytnutý darček.

6. Výmena tovaru

6.1. Predávajúci umožní výmenu podľa svojho uváženia a podľa charakteru tovaru. Výmena tovaru nie je možná, pokiaľ bol tovar upravený na želanie zákazníka alebo je u tovaru uvedené „na zákazku“. Ak predávajúci umožní kupujúcemu výmenu tovaru, je kupujúci povinný vybrať tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote a prípadný rozdiel uhradiť podľa čl. 4.1.. Kupujúci uhradí vrátenie tovaru a následne zaslanie nového vybraného tovaru na svoje náklady.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodenia je nevyhnutné to oznámiť prepravcovi a vyhotoviť protokol. V prípade spozorovania porušenia obalu o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V prípade prevzatia zásielky s porušeným obalom kupujúcim (bez vyhotovenia protokolu o poškodení zásielky s prepravcom), nenesie predávajúci ani prepravca zodpovednosť za kompletnosť a neporušenosť tovaru.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. Práva z chybného plnenia

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

8.2. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

8.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali a má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
8.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
8.2.3. tovaru odpovedá akosť alebo prevedenie zmluvného vzorku alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
8.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
8.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8.2. obchodných podmienkach sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru za chybu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, (Kostelní Hlavno 202, Kostelní Hlavno – 294 76). Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdŕžal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

9. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 9.1. Ak sa kupujúci domnieva, že bol predávajúcim poškodený alebo ak nesplnil predávajúci svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu obchod@vazacitechnika.cz

9.2. Ak sa nepodarilo spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení Zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci taktiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

9.3. Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt poverený Ministerstvom priemyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

9.4. U Českej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs.

9.5. Spotrebiteľ môže podať návrh u Českej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy uplatnil svojej právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvýkrát.

9.6. Spotrebiteľ môže podať návrh taktiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EU, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?evont=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EU na obchodníka so sídlom v EU.

9.7. Ak sporné strany nie sú spojené s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu riadenia došlo k porušeniu pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.

9.8. V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Českej republiky.

9.9. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia §1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

10.3. Mimosúdne vybavenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@vazacitechnika.cz. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. České obchodné inšpekcie vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle §1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vodení užívateľského účtu. Ak nezvolia kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácii a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci preveriť tretiu osobu, a to spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávané tretím osobám predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho.

11.6. Osobní údaje budú spracované po dobu neurčitou. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl.11.5) uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

11.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
11.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

11.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať.

12. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety odvolať.

13. Doručovanie

13.1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronické pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodní (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúceho z obecne záväzných právnych predpisov.

14.2. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ich zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatností alebo neúčinností jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú  formu.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Kostelní Hlavno 202, Kostelní Hlavno – 294 76, adresa elektronickej pošty obchod@vazacitechnika.cz, telefón 777 919 138.

 

SME PRIAMY VÝROBCA

Sme priamy výrobca lán, reťazí aj textilných viazacích prostriedkov. Produkty upravíme na mieru vašim potrebám.

Spĺňajú prísne normy

Všetky výrobky spĺňajú príslušné normy overenej pevnostnými trhacími skúškami.

POISTENIE 12 MILIÓNOV

Váš náklad je v bezpečí, nami vyrobené viazacie prostriedky sú poistené až do výšky 12 miliónov korún.

ODBORNÁ KONZULTÁCIE ZADARMO

Ponúkame nadštandardný servis a poradenstvo.