REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho PROFI vázací technika s.r.o. IČ: 21046808 ďalej len „predávajúci“), a popisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa doba adekvátne predĺži o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prebratím tovaru od predávajúceho, kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Definície pojmu obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v OP. Pokiaľ tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v OP. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ich užívajú právne predpisy.

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

 

SME PRIAMY VÝROBCA

Sme priamy výrobca lán, reťazí aj textilných viazacích prostriedkov. Produkty upravíme na mieru vašim potrebám.

Spĺňajú prísne normy

Všetky výrobky spĺňajú príslušné normy overenej pevnostnými trhacími skúškami.

POISTENIE 12 MILIÓNOV

Váš náklad je v bezpečí, nami vyrobené viazacie prostriedky sú poistené až do výšky 12 miliónov korún.

ODBORNÁ KONZULTÁCIE ZADARMO

Ponúkame nadštandardný servis a poradenstvo.